Våra tjänster

Bolagsdrift

Inom bolagsdrift erbjuder vi tjänster som förenar juridik och
verksamhetsutveckling. Exempel är tjänster för att underlätta avtalsskrivning med kunder och leverantörer, och verktyg som säkerställer att styrelsens arbetsordning fungerar fullt ut.

Effektiv bolagsdrift börjar hos styrelsen

Styrelsearbete i en digitaliserad värld ställer nya krav på ledamöterna där transparens är en självklarhet.

För företag med extern finansiering är styrelsen det centrala bolagsorganet. Det är styrelsen som tillsätter VD och fattar beslut om den strategiska inriktningen för företaget. Men det är också mycket formalia som ska uppfyllas och i snabbväxande bolag tenderar styrelsemöten att bli informationsmöten från VD. Beslutsunderlag är ofta bristfälliga eller kommer för nära inpå mötet. 

Med kommunikationsplattformar som Slack och MS Teams kan alla i företaget ha tillgång till samma information vid samma tidpunkt vilket är något alla företag bör förhålla sig till och dra nytta av. Styrelsearbete har dock än så länge påverkats marginellt. De digitala verktyg som tagits fram för att underlätta styrelsearbete har fokuserat på det interna styrelsearbetet. Det räcker inte. Styrelsen i mindre tillväxtbolag måste integreras i företagets dagliga verksamhet, vilket idag är enkelt om företaget använder en kommunikationsplattform. Effekten blir att styrelsens ledamöter blir mer självständiga och uppdaterade, och därmed bättre på att utvärdera VD och ompröva strategier.

När möten på företaget digitaliseras möjliggörs också för ledamöter med fullbokade kalendrar att delta (effektivare) eller ta del av ”on-demand” (inspelat) material. De nya möjligheterna att delta i företagets verksamhet sammanfaller med ett behov som aldrig varit större. Allt förändras så mycket snabbare idag och det kräver realtidsinformation snarare än styrelsemöten med power-point presentationer. Om detta nya sätt att involvera styrelsen i verksamheten kan kombineras med en effektiv hantering av formalia kring styrelsearbetet och uppföljning av beslut och strategier så blir styrelsearbetet en verklig tillgång för både ägare och operativ ledning.

Abonnemangstyper

Från self-service till virtuell juristavdelning

Cooach GO

Gör rätt från början

Med Go får ert företag access till
kvalitetssäkrade mallar för de dokument som alla aktiebolag omfattas av samt mallar för att arbeta med verksamhetsplanering och målstyrning.

Cooach Business

Mer funktionalitet och expertstöd

Från 1 490 kr/mån får ert företag access till digital signering av alla
dokument som skapas i vår tjänst och en smart aviseringstjänst för styrelsearbetet. Dessutom access till
bolagsjurister och verksamhetsspecialister – tillgängliga 24/7 för
frågor.

Cooach Business

Din virtuella juristavdelningen

I premiumversionen ges access till skräddarsydda avtal, med digital signering och en aviseringstjänst för viktiga händelser, t.ex. när det är dags för omförhandling. Vi integrerar även ett
datarum från en ledande dokumenttjänst så att avtal skapas, lagras och görs sökbara automatiskt.

Med en dedikerad kontaktperson med minst 20 års erfarenhet av att driva bolag får ert företag en ovärderlig resurs för bolagsdriften.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Tilläggstjänster för noterade bolag och andra verksamheter med komplexa behov

Våra tilläggstjänster kompletterar abonnemangen och gör tillväxtföretagets HR-funktion komplett. Självklart datadrivna och fullt integrerade för att bli så effektiva som möjligt. Samtidigt som fokus flyttas från struktur till utveckling och värdeskapande. Allt för att göra ert företag till en vinnare när framtidens arbetsplats nu formas. En arbetsplats där anställda och gig-konsulter arbetar parallellt i en digital miljö.

Nyckelfärdig årsstämma

Under pandemin blev årsstämmor och andra bolagsstämmor utan fysiskt deltagande en nödvändighet. Framåt kommer vi att se fler hybridstämmor där den fysiska och digitala stämman kombineras vilket ställer krav på en rad praktiska och legala frågeställningar som måste hanteras. För styrelser i mindre noterade bolag eller bolag med en spridd ägarskara har Cooach en helhetslösning. Från förberedelse av beslut och dagordning till den fysiska lokalen för genomförande och därefter uppföljning och implementering av beslut.

Bolagsjurist

I företag med komplext juridiskt ramverk att följa eller som genomför transaktioner med behov av juridiskt stöd, kan tillsätter Cooach en erfaren bolagsjurist. Genom vårt abonnemangsupplägg kan såväl timmar som kostnad begränsas. 

MÖT NÅGRA AV ERA affärsRÅDGIVARE

Fredrik Carlqvist

CFO on demand

Fredrik Carlqvist är civilekonom från Lund och har en bakgrund inom IT, ekonomi och administration, i såväl stora som små bolag.

Fredrik har bl a verkat i koncernledningen för ett större svenskt bolag samt varit VD och CFO i startups.

Fredrik är även CFO på Cooach.

“Under de senaste 10 åren har jag arbetat digitalt och jag kunde enkelt dra den slutsatsen att Cooach genom sitt angreppssätt och erbjudande har framtiden för sig.”​

Urban Hobring

CFO on demand

Urban Hobring har över 40 års erfarenhet inom finans och ekonomi från många branscher, varav de senaste 5 åren som konsult i eget bolag.

Urban har arbetat i ledande positioner för såväl svenska och globala koncerner inom redovisning, business controlling, koncernredovisning och treasury.

Under hösten 2020 anslöt Urban till Cooach med uppdraget att bedriva koncernredovisningen för en av Cooach internationella kunder som är verksamma inom fastighets-branschen. Sedan dess har Urban utökat sitt engagemang och har idag ett flertal uppdrag för Cooach räkning.

Jag anslöt mig till Cooach för att jag gillade bolagets arbetssätt och fokus på att förenkla och digitalisera. Min långa erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans kommer väl till pass i de komplexa uppdrag vi utför. Och det känns bra att kunna addera värde till både Cooach och deras kunder.

Björn Petersson

CFO On-demand

Björn har mer än 25 års erfarenhet som CFO, business controller och från en rad olika operativa roller.

Från att tidigare verkat som anställd i Venture Capital, statliga, noterade och privatägda bolag, driver Björn sedan fem år en egen verksamhet med fokus på att stödja små bolag med starka entreprenörer och ägare.

Uppdragsgivarna verkar inom ett flertal branscher såsom medtech, telekom, läkemedel och investeringar.

Under de tre senaste åren har Björn samarbetat med Cooach där han bl a arbetar med våra kunder Radio Innovation och Flat Capital.

Möjligheten att erbjuda kunder ett helhetskoncept med tillgång till experter helt efter behov passar utmärkt för bolag i tillväxt, vilket gör samarbetet med Cooach lika intressant som utvecklande.

Tobias Fridman

Affärsjurist on demand

Tobias har arbetat som advokat och affärsjurist sedan drygt 20 år och är affärsjurist på Cooach.

Tobias arbetar ofta med teknikdrivna bolag som Accenture, Verizon, Infor & IKEA Industry samt start-ups.

Han har en juristexamen från Stockholms Universitet och har gått General Management programmet på Harvard Business School.

Jag är övertygad om att juristbranschen kommer att gå igenom en dramatisk förändring och automatisering de närmaste åren och anser att Cooach är väl positionerade för att hjälpa klienter dra nytta av teknikutvecklingen. Sättet Cooach arbetar på ger små och medelstora bolag möjligheten att få samma interna stöd som annars bara finns hos mycket större bolag.

Det här ingår i Cooach Business bolagsdrift

Access till Cooach Toolbox med smarta mallar inom bolagsdrift, exempelvis:

 • VD-instruktion: den verkställande direktören (VD) är alltid ansvarig för den dagliga driften och har rätt att representera bolaget och ingå avtal som ryms inom den löpande förvaltningen. VD-instruktion eller ”Instruktion om arbetsfördelning mellan bolagsorganen” som det står i aktiebolagslagen är styrelsens instrument för att precisera VD:s ansvar och befogenhet. Cooach tillhandahåller verktyget för att skapa en VD-instruktion och bistår med råd i utformningen.
 • Styrelsens arbetsordning: bör vara ett levande dokument som revideras årligen och anpassas till de faktiska omständigheterna i bolaget. VD-instruktionen utgör en del av arbetsordningen. Ni skapar enkelt en arbetsordning genom vår mall och får aviseringar om när det är dags att se över.
 • Protokoll: protokollföraren får genom Cooach Business ett enkelt sätt att dokumentera styrelsemöten och samtidigt automatisera processen med underskrifter och arkivering.
 • Verksamhetsplanering: om ramverket kring de olika bolagsorganens arbete är satt återstår det viktigast. Den operativa verksamhetsplaneringen. I ett digitaliserat arbetsliv där medarbetare och gig-konsulter är utspridda på flera olika platser och har olika arbetstider så blir den målstyrda verksamhetsplaneringen helt avgörande. 
 • Cooach tillhandahåller mallstöd och chatsupport.
 

Automatiserade processer inom bolagsdrift

 • Styrelseplanering: Med en planering som skapas utifrån de lagstadgade dokument som ändå måste finnas i ett aktiebolag så automatiseras mycket av planeringsarbetet för en styrelse vilket ökar sannolikheten för att saker blir gjorda.
 • Rätt hela vägen: Genom Cooachs affärsstödsplattform integreras flera steg i en process. Även där det krävs att en människa agerar. Exempelvis registreringsärenden hos Bolagsverket. Påbörja processen med smarta mallar och låt vårt juridik back office ta vid.

Aviseringar

 • Aviseringar för styrelsearbete: vi aviserar om kommande aktiviteter i styrelsearbetet utifrån årshjul och styrelsens arbetsordning.
 • Underskrifter: när det är dags att skriva under t ex ett styrelseprotokoll så aviseras de som ska skriva under och efter avslutad signering så aviseras ansvarig person att allt är klart.
 • Allt annat: det som inte går automatiskt tar vårt back office juridik hand om. Ni skriver till back office i Slack och ni får aviseringar när det finns svar. Enkelt och väl samlat på en och samma plattform.

Integrationspartners

PRISER OCH INNEHÅLL I ABONNEMANGEN INOM BOLAGSDRIFT

GO

Gör rätt från början *
0 kr per månad
 • Skapa Kallelse till årsstämma
 • Skapa Styrelseprotokoll från mallar
 • Skapa VD-instruktion från mallar
 • Skapa dokument för Styrelsens arbetsordning

Business

Digitalt stöd i bolagsdriften*
Från 1 490 kr per månad
 • Skapa Kallelse till årsstämma
 • Skapa Styrelseprotokoll från mallar
 • Skapa VD-instruktion från mallar
 • Skapa dokument för Styrelsens arbetsordning
 • Back office juridik​
 • Arbetsflöde med aviseringar för styrelsearbete (bygger på ifyllt årshjul)
 • Inbyggd digital signering
 • Aviseringar per e-post
populärt

PREMIUM

Bygg en anpassad juristavdelning*
Från 3 490 kr per månad
 • Skapa Kallelse till årsstämma
 • Skapa Styrelseprotokoll från mallar
 • Skapa VD-instruktion från mallar
 • Skapa dokument för Styrelsens arbetsordning
 • Back office juridik​
 • Arbetsflöden med aviseringar för styrelsearbete
 • Inbyggd digital signering
 • Automatiskt datarum​
 • Aviseringar per e-post och i Slack
 • Skräddarsydda avtal​
 • Individuell chefscoaching
 • Dedikerad kontakt bolagsdrift​

Boka en demo

Har du rätt affärsstöd för en lyckad tillväxtresa?

Vill du veta mer om hur ett skräddarsytt affärsstöd och experter kan underlätta för er tillväxtresa? När du bokar en demo kommer en av våra produktspecialister ge dig en genomgång kring:
 • Hur en digital samarbetsyta tillsammans med Slack kan bli grunden för ett enklare och smidigare affärsstöd.
 • Hur ett bolags hela behov av stöd inom juridik, HR, redovisning och finansiering kan ges genom en kombination av digitala och automatiserade verksamhetsprocesser och tillgång till experter utifrån våra olika kompetensområden.
 • Hur andra bolag tar hjälp av Cooach affärsstöd och Cooach Partner Networks experter-on-demand.

Låter det intressant?
Boka en demo med oss idag!