Business Services Platform

Aktieägartillskott – så fungerar det

Aktieägartillskott – så fungerar det

Ett avtal om aktieägartillskott reglerar förhållandet mellan ett aktiebolag och en aktieägare som lämnar ett tillskott till aktiebolaget av eget kapital. Aktieägartillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat. Syftet med aktieägartillskottet är att ta in nytt eget kapital i aktiebolaget, vanligtvis vid situationer där aktiebolagets egna kapital är förbrukat eller vid andra fall av kapitalbehov.

Behöver du lämna aktieägartillskott?

Som kund hos Cooach har du tillgång till mallar, Q&A och experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera ett kostnadsfritt konto, där många mallar (till exempel den om Aktieägartillskott) finns tillgänglig.

Här loggar du in eller registrerat ett konto, kostnadsfritt eller betalkonto beroende på ditt behov just nu. https://staging-cooach.velumi.site/en/signup/

Om du är nyfiken på grundläggande information om aktieägartillskott, villkorat och ovillkorat, fortsätter du läsa det här inlägget.

Aktieägaravtal

Aktieägartillskott till bolag med flera aktieägare regleras i ett separat aktieägaravtal. Ett aktieägar­avtal om aktieägartillskott kan innehålla bestämmelser om exempelvis när och hur stora aktieägartillskott som aktieägarna ska lämna till bolaget aktieägartillskotten ska vara villkorade eller ovillkorade vilka villkor som ska vara uppfyllda för en återbetalning av aktieägartillskotten.

Vilka aktieägare lämnar aktieägartillskottet?

En eller flera aktieägare i bolaget kan lämna aktieägartillskott. Vanligtvis lämnas aktieägartillskott av samtliga aktieägare.

Ovillkorat aktieägartillskott

Gör du ett ovillkorat aktieägartillskott har du ingen rätt att få tillbaka pengarna. Det kan till exempel vara så att aktieägarna avtalar om att alla aktieägare ska vara skyldiga att ge ett beloppsbestämt ovillkorat aktieägartillskott om bolaget ger sig in i ett ekonomiskt riskfyllt projekt. Ett sådant avtal gör man dock oftast upp först när det blir aktuellt att bestämma sig för om bolaget ska ge sig in i projektet.

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Det här har man nytta av skattemässigt, dels vid beräkning av skattefri och låg­beskattad utdelning och dels vid en framtida kapitalvinstberäkning.

Villkorat aktieägartillskott

Gör du ett villkorat aktieägartillskott ställer du krav gentemot bolagets aktieägare att de på bolagsstämman röstar för att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, ­vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Det handlar alltså inte om något krav gentemot själva bolaget, då skulle det bli en skuld för bolaget vilket inte alls stärker bolagets egna kapital.

Ett villkorat aktieägartillskott kan under vissa omständigheter återbetalas, vi skriver mer om det längre ner i artikeln.

Vilka tillgångar kan användas?

Ett aktieägartillskott görs genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Det som tillförs måste ha ett värde för bolaget. Ett sätt att skjuta till egendom är att efterskänka en fordran på bolaget, t ex en fordran på utlägg som bokförts som skuld till aktieägaren.

Hur stort brukar tillskottet vara?

Tillskottets storlek brukar stå i relation till hur stort aktieinnehav var och en har. Det finns dock inget som hindrar att aktieägarna, oavsett storleken på deras innehav, avtalar om en annan fördelning, t ex att alla ska lämna ett lika stort aktieägartillskott.

Tillskottet måste vara oåterkalleligt

För att ett aktieägartillskott ska öka bolagets egna kapital måste tillskottet gentemot bolaget vara oåterkalleligt, dvs inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, vilket inte alls stärker bolagets totala ekonomiska ställning. En skriftlig förklaring bör lämnas till bolaget om att det är ett tillskott och inte ett lån.

Återbetalning av aktieägartillskott

Den som gör ett villkorat aktieägartillskott kan avtala med de andra aktieägarna om att de under vissa förutsättningar ska rösta för en återbetalning på bolagsstämman. I förhållande till aktiebolaget måste det dock framgå att det inte handlar om något lån utan om ett kapitaltill­skott.

Vem blir motpart?

Villkoret om återbetalning får inte rikta sig mot bolaget eftersom det då inte räknas som något egentligt aktieägartillskott. Bolaget har då kvar en förpliktelse (skuld) och tillskottet påverkar därmed inte bolagets egna kapital.

Det är de övriga aktieägarna som ska vara skyldiga att rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ses rättsligt som en utdelning. Detta innebär att först när det finns utdelningsbara vinstmedel kan de aktieägare som gjort ett villkorat aktieägartillskott få återbetalning.

När brukar en återbetalning av tillskott ske?

Det är vanligast att aktieägarna gör aktieägartillskott när bolaget är på obestånd. Därför dröjer ofta återbetalningen.

I aktieägaravtalet bör man bestämma när aktieägarna ska rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ska göras vid en lämplig tidpunkt när det finns tillräcklig utdelningsbara vinstmedel. Vanligast är att man bestämmer att en återbetalning ska göras när det finns utdelningsbara vinstmedel enligt en fastställd balansräkning.

Eftersom en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott civilrättsligt jämställs med utdelning får en återbetalning inte göras under det år då vinstmedlen skapas. Först när det finns utdelningsbara vinstmedel, dvs när ett fastställt årsbokslut med utdelningsbara vinstmedel är upp­rättat, får en återbetalning göras. Det krävs också ett giltigt bolagsstämmobeslut innan en återbetalning kan göras.

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott betraktas skattemässigt som återbetalning av lån. Detta innebär att det normalt inte blir någon inkomstbeskattning hos tillskottsgivaren.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.