Business Services Platform

Kunskap

Med ett datarum kan du öka dina chanser att attrahera kapital

Den som funderar på att köpa eller investera i ett företag vill såklart undersöka det noggrant. Denna fas, när köparen (eller investeraren) får granska varje aspekt av säljarens verksamhet, kallas Due Diligence. Det är en granskning där du måste ge tillgång till alla dina affärshandlingar, så att de potentiella investerarna/köparna kan avgöra hur mycket de är villiga att betala.

Du kan göra den här processen enkel, effektiv och säker genom att inrätta ett datarum där du lagrar dina tillgångar och affärskritiska uppgifter. Datarummet gör det möjligt för dig att bjuda in flera personer samtidigt på ett säkert sätt, kontrollera vem som har tillgång när och till vad, spåra historiken över deras interaktioner och skydda dig mot dataförluster (eftersom uppgifterna lagras i molnet).

Vad är ett datarum?

Datarum är säkra utrymmen för granskning av företagsdokumentation. Tidigare var det fysiska datarum som innehöll en massa papper. Men idag ersatt av digitala lösningar.

Det finns många typer av digitala datarumslösningar på marknaden. Större företag som är starkt involverade i fusioner och förvärv kan föredra en mer avancerad VDR (Virtual Data Room) med integrerad Q&A och automatiserade funktioner och uppgifter. Medan mindre företag kan börja med en fildelningstjänst som Google Drive, One Drive eller Dropbox, där det finns många möjligheter att utforma en smart installation och få många av de fördelar som de mer avancerade systemen erbjuder.

Fördelarna med ett datarum när man vill attrahera kapital

Det finns flera fördelar med att använda ett datarum för företag som vill attrahera kapital. Men det finns även andledningar. Datarumsteknik underlättar företagets framtida tillväxt och utveckling.

Håll dina företagshemligheter säkra

De register som potentiella investerare vill granska är avgörande för ditt företag eftersom de avslöjar ditt företags styrkor och framtidsutsikter. För att hålla dessa register säkra används ett datarum för att minimera risken för obehörig åtkomst. Endast personer som fått tillstånd kan se informationen, med begränsningar för hur de kan hantera den. Digital vattenmärkning, dokumentskydd, aktivitetsspårning och sekretessavtal är ytterligare åtgärder för att säkerställa sekretessen för din känsliga information.

Spara tid för alla inblandade parter

Snabbhet är avgörande när man gör val för insamling av medel. Potentiella investerare är upptagna och har ofta flera alternativ att utvärdera. Därför är det viktigt att få ett snabbt svar om ett positivt investeringsbeslut eller värdefull feedback om deras val. Att ha all nödvändig information på en centraliserad plats som kan nås var som helst och när som helst kan underlätta processen avsevärt. Ett avsnitt med frågor och svar i datarummet kan ge snabba svar på vanliga frågor och meddela ditt team att svara när en investerare ställer mer specifika frågor.

Erbjuda öppenhet

En tydlig och effektiv presentation av information från början kan förhindra frustrerande förseningar och missförstånd som kan äventyra en affär i framtiden.

Gör ett bra intryck

Att attrahera kapital är en tävling mellan många företag med lovande idéer. Investerare får se många olika förslag. Ett datarum är ett verktyg som inte bara presenterar all nödvändig information för investerare utan också presenterar ditt företags expertis på ett strukturerat och professionellt sätt, vilket ger ett positivt intryck av ditt företag. Varje aspekt räknas i strävan att övertyga en investerare om att ditt företag är ett klokt val för affärer.

Förbered dig

Processen att förbereda dokument för granskning i ett datarum hjälper dig att förbereda dig mentalt för att ta kontakt med investerare. Genom att se till att dokumenten är relevanta, korrekta, uppdaterade och förenliga och att avtalen är undertecknade kan du se ditt företag ur en investerares synvinkel och få dig i rätt sinnesstämning för att ta kontakt med investerare.

Engagera din publik

Att engagera investerare är avgörande för en framgångsrik kapitalanskaffning, och ett datarum erbjuder säkra kanaler som underlättar snabb kommunikation med tillåtna investerare. Du kan lägga till flera investerare i datarummet och samarbeta med dem separat i privata utrymmen där presentationer, frågestunder och förhandlingar kan genomföras, ytterligare information kan ges, dokument delas och värdefull feedback tas emot. Investerare anser ofta att möjligheten att kommentera dokument är mycket användbar under förhandlingsprocessen.

Behåll kontrollen

Spårningsfunktioner i ett datarum ger dig insikter om investerarnas beteende. Du kan se vem som har haft tillgång till rummet, vad de har tittat på och hur länge. Denna information kan hjälpa dig att avgöra vilka investerare som är genuint intresserade av att investera i ditt företag och få dig att reagera positivt och effektivt. Dessutom får du en varning om en investerare som du vill ha kontakt med inte har gått in i rummet, så att du kan följa upp det och återkomma till honom eller henne. Verktyg för uppgiftshantering kan hjälpa ditt team att dra full nytta av varje möjlighet till insamling av medel.

Framtidssäkra din due diligence-process

Ett välorganiserat datarum spelar en avgörande roll för att locka till sig och behålla potentiella investerares uppmärksamhet under ett företags insamlingsfas. Dess säkerhetsfunktioner och förmåga att effektivt kommunicera med intressenter, inklusive investerare, kunder och andra parter, gör det till ett oumbärligt verktyg, inte bara under insamlingen av medel utan även för framtida företagstillväxt och utveckling. Datarum är nödvändiga vid eventuella fusioner och förvärv samt andra initiativ som kräver due diligence. De kan också vara det centrala navet för att lagra och dela viktiga företagsdokument och underlätta effektiv kommunikation inom olika avdelningar.

Hur kan du skapa ett datarum?

På en grundläggande nivå skulle stegen för att skapa ett datarum vara följande:

 1. Hitta en leverantör av datarum
 2. Ladda upp de dokument som du vill spara i rummet.
 3. Kategorisera och indexera innehållet i den lämpligaste filstrukturen.
 4. Redakturera all information som användarna inte bör se (eller inte bör se ännu).
 5. Skapa roller (dvs. definiera de olika typer av användare som behöver tillgång) och ange deras behörighetsnivåer.
 6. Importera alla checklistor som du behöver för att hantera och följa upp projektet.

Behöver du hjälp att upprätta ett datarum?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Datarum är en av de tjänster vi erbjuder inom Bolagsadmininstration.

Cooach Data Room Services organiserar och hanterar ditt företags juridiska dokument på en säker plats. Vi hjälper dig att skapa ett virtuellt datarum på valfri plattform så som Google Drive, OneDrive eller Dropbox. Vi flyttar därefter alla dina juridiska handlingar, såsom anställningsavtal, konsultavtal, hyresavtal med mera till ditt nya datarum.Denna tjänst rekommenderas starkt för företag som vill förbättra sin rutin för dokumenthantering eller förbereda sig för due diligence. Vi säkerställa att ditt datarum är lätt att navigera och uppdatera, vilket ger dig bättre kontroll och överblick.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/en/signup/

Boosta företagets potential med Voice of the Employee

I dagens dynamiska och snabbrörliga affärsvärld, där innovation och anpassningsförmåga är av största vikt, behöver alla företag sträva efter att maximera potentialen hos sina anställda. För det ändamålet finns en kraftfull men ofta underutnyttjad resurs – Voice of the Employee. Att ta tillvara på personalens insikter, åsikter och feedback vara den avgörande faktorn för tillväxt och framgång.

I den här artikeln dyker vi ner i “Voice of the Employee” och utforskar vad det är och vilken betydelse den har.

Hur ska man förstå “Voice of the Employee”?

Begreppet “Voice of the Employee” omfattar de samlade perspektiven, idéerna, feedbacken och insikterna hos de individer som utgör en organisation. Denna ovärderliga tillgång tjänar flera avgörande funktioner.

Höja medarbetarengagemang och tillfredsställelse

Genom att aktivt lyssna på medarbetarnas utmaningen, förslag och feedback kan organisationer tillgodose deras behov, främja en positiv arbetsmiljö och på så sätt öka medarbetarengagemanget, nöjdheten och en ge en mer djupgående känsla av tillhörighet.

Driva innovation

Frontpersonal står ofta i första ledet för företagsverksamheten och har direkt kontakt med kunder, produkter och processer. Deras erfarenheter ger unika insikter som kan driva innovation, processförbättringar och leda till nya produkter eller tjänster.

Underlätta problemlösning

Medarbetare har en inneboende förståelse för operativa utmaningar, flaskhalsar och ineffektiviteter som kanske undgår högre ledning. Deras insikter leder till snabbare problemlösning och effektivare arbetsflöden.

Främja medarbetarutveckling

Regelbunden feedback från medarbetare ger chefer möjlighet att identifiera styrkor, svagheter och behov av utveckling. Denna insikt underlättar skräddarsydd coaching, träning och karriärutvecklingsinitiativ.

Vägleda strategiskt beslutsfattande

Medarbetarnas samlade röst ger ovärderliga insikter i det påtagliga inflytandet av strategiska beslut på gräsrotsnivå. Med denna kunskap kan ledare fatta informerade val som är i linje med både medarbetarnas krav och företagsmål.

Förbättra företagskulturen

Medarbetarfeedback ger en inblick i aspekter av företagskulturen som behöver förbättras. Det hjälper till att harmonisera företagets värderingar med faktiska metoder och säkerställer att organisationen lever upp till sina deklarerade ideal.

Navigera i förändringshantering

Under perioder av förändring, såsom omstrukturering eller teknikadoption, fungerar medarbetarnas röst som en kompass som förklarar hur dessa förändringar uppfattas och om kurskorrigeringar är nödvändiga.

Höja kundupplevelsen

Frontpersonal har direkt kontakt med kunder, vilket gör deras insikter ovärderliga för att förbättra kundupplevelsen. Att lyssna på deras feedback bidrar direkt till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Attrahera och behålla talang

Organisationer som värdesätter medarbetares perspektiv är magneter för högkvalificerad talang och behåller sina ovärderliga teammedlemmar. En stark medarbetarröst ökar attraktionskraften hos ett arbetsgivarvarumärke.

Främja öppenhet och förtroende

Att proaktivt söka och agera på medarbetarnas feedback odlar en kultur präglad av öppenhet och förtroende. När medarbetare ser att deras åsikter tas till vara och ageras på, känner de sig verkligen uppskattade.

Sammanfattningsvis kan “Voice of the Employee” utan tvekan hjälpa din företags avancemang. Låt den gå från blott ett koncept, till en verkställbar strategi som ger makt åt dina medarbetare och berikar deras arbetsupplevelse. Omfamna detta paradigmskifte och se hur medarbetarnas samlade röst blir den drivande kraften bakom att förverkliga deras outnyttjade potential och driva ditt företag framåt.

Behöver du hjälp att göra en Voice of the Employee?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Voice of the Employee är en av de tjänster vi erbjuder inom HR.

Vet du hur nöjda och produktiva dina anställda är? Vi vet att det inte räcker att vara nöjd för att motivera anställda att använda sitt fulla värde inom organisationen. Därför ger vi dig möjligheten att få en kostnadsfri utvärdering av hur nöjda dina anställda är då vi vet hur viktigt detta är för produktiviteten. Efter att dina medarbetare genomfört den första undersökningen får du resultatet med feedback från en av våra HR-specialister. Glöm inte – du behöver ett team som hjälper er att bli framgångsrika, och de mest engagerade medarbetarna är de som kommer leverera mest och bäst.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/sv/skapa-ett-konto/

Accounting

Från start-up till scale-up: Hur en effektiv bokföring kan hjälpa ditt företag att nå nya höjder

Vad är bokföring, redovisning och redovisningsstrategi?

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag. Bokföring är en del inom redovisning.

Redovisning är en systematisk process för att sammanfatta och rapportera finansiella transaktioner och information i en organisation. Det innebär att upprätthålla och hantera finansiella register, såsom huvudböcker och finansiella rapporter, för att säkerställa korrekt finansiell rapportering och efterlevnad av redovisningsstandarder och förordningar.

Redovisningsstrategi, å andra sidan, avser planering och genomförande av metoder för ekonomisk förvaltning för att uppnå en organisations finansiella mål och syften. Det innebär att utveckla och genomföra en plan för att effektivt hantera finansiella resurser, optimera lönsamheten, minska riskerna och förbättra organisationens finansiella resultat.

En redovisningsstrategi omfattar vanligtvis att fastställa finansiella mål, identifiera nyckeltal (KPI), fastställa finansiella policyer och förfaranden, implementera redovisningskontroller och säkerställa efterlevnad av redovisningsregler och standarder. Det är en viktig del av den övergripande affärsstrategin eftersom det gör det möjligt för en organisation att effektivt hantera sina ekonomiska resurser och fatta välgrundade beslut baserade på finansiella data och analyser.

Hur redovisning stimulerar tillväxt

Redovisning i allmänhet kan hjälpa företag att fatta välgrundade beslut, hantera kassaflödet effektivt, planera för framtiden och minska skatteskulden. Alla dessa faktorer kan bidra till att stimulera tillväxt och driva affärsframgång. Men eftersom du är ett tillväxtföretag kan du behöva justera din strategi beroende på i vilket skede du befinner dig.

Vilka faser går ett tillväxtföretag igenom?

Några av de vanligaste termerna som används när man talar om olika tillväxtfaser är start-up, ramp-up och scale-up, och det är de termer vi använder på Cooach och kommer att använda framöver i den här artikeln.

Start-up fasen

En start-up är ett nystartat företag som håller på att utveckla en produkt eller tjänst, hitta sin målmarknad och etablera sin affärsmodell. Nystartade företag arbetar vanligtvis med ett litet team av grundare och kan ha begränsad finansiering eller begränsade resurser. Målet för ett nystartat företag är att validera sin affärsidé och uppnå en hållbar tillväxtnivå. 

Ramp-up fasen

Upprampningsfasen är den fas i ett företags tillväxt då det börjar expandera sin verksamhet, öka sin produktions- eller tjänstekapacitet och attrahera fler kunder. I detta skede anställer man vanligtvis fler medarbetare, investerar i utrustning och teknik samt etablerar partnerskap och samarbeten. Målet med ramp-up är att nå lönsamhet och uppnå skalfördelar.

Scale-up fasen

Uppskalning är den fas i ett företags tillväxt där det upplever exponentiell tillväxt, snabbt expanderar sin verksamhet och sina intäkter och går in på nya marknader. Detta skede kräver betydande investeringar i mänskliga och finansiella resurser, samt effektiv förvaltning och ledarskap. Målet med skala

Redovisning i start-up fasen

 1. Sätt upp ett robust redovisningssystem med möjligheter att expandera. Vi har några tips längre ner i denna artikel.
 2. Skapa en budget och gör regelbundna prognoser för din ekonomi.
 3. Säkerställ skatteefterlevnad genom att registrera dig för skattenummer och lämna in skattedeklarationer.
 4. Upprätthåll korrekta register över alla finansiella transaktioner.
 5. Sök professionell rådgivning från en kvalificerad revisor eller bokförare.

Redovisning i ramp-up fasen

 1. Upprätta ett ordentligt redovisningssystem som är lämpligt för ditt företags storlek och bransch.
 2. Hantera kassaflödet så att du har tillräckligt med pengar för att täcka kostnader, räkningar och tillväxtmöjligheter.
 3. Upprätthåll korrekta register över alla finansiella transaktioner.
 4. Se till att skatteregler följs genom att registrera dig för skattenummer och lämna in skattedeklarationer.
 5. Förbered regelbundna finansiella rapporter, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.
 6. Sök professionell rådgivning från en kvalificerad revisor eller bokhållare.

Redovisning i scale-up fasen

 1. Se över och förbättra ditt redovisningssystem för att säkerställa att det kan hantera företagets tillväxt.
 2. Inför robusta rutiner för kassaflödeshantering.
 3. Upprätta regelbundna finansiella rapporter, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.
 4. Genomför regelbundna revisioner för att säkerställa korrekthet och efterlevnad.
 5. Hantera skatteplanering och efterlevnad för inhemsk och internationell verksamhet.
 6. Sök professionell rådgivning från en kvalificerad revisor eller finansiell rådgivare.

Utnyttja teknik för ekonomisk förvaltning

Tekniken har förändrat hur företag hanterar sin ekonomi. Genom att använda de senaste redovisningsprogrammen och verktygen kan du effektivisera dina finansiella processer, automatisera redovisningsuppgifter och få insyn i företagets ekonomiska resultat i realtid. Detta kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, optimera kassaflödet och hantera finansiella risker mer effektivt.

Vad du bör tänka på när du letar efter programvara för ekonomistyrning

Välj en programvara som uppfyller dina affärsbehov: När du väljer programvara för ekonomistyrning är det viktigt att välja en lösning som uppfyller de specifika behoven i ditt företag. Om du till exempel har ett stort lager av fysiska varor kan du behöva en programvara som hjälper dig att spåra och hantera dina lagernivåer, medan du om du erbjuder tjänster kan behöva en programvara som hjälper dig att hantera kundfakturering och fakturering.

Leta efter programvara som kan integreras med dina andra verktyg: Överväg programvara som kan integreras med andra verktyg som du använder i ditt företag, t.ex. ditt CRM-system (Customer Relationship Management) eller ditt POS-system (Point-of-Sale). Integration kan bidra till att effektivisera processer och minska behovet av manuell datainmatning.

Kontrollera användarvänligheten: Den programvara du väljer bör vara lätt att använda och navigera i, även för personer utan omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning. Detta kan bidra till att minska antalet fel och säkerställa att dina finansiella data är korrekta.

Utvärdera programvarans rapporteringsfunktioner: En bra programvara för ekonomihantering bör erbjuda robusta rapporteringsfunktioner som ger insikter i viktiga finansiella mått. Se till att den programvara du väljer erbjuder de rapporter du behöver för att övervaka och analysera ditt företags finansiella hälsa.

Överväg molnbaserade lösningar: Molnbaserad programvara för ekonomistyrning kan erbjuda flera fördelar jämfört med traditionell, lokalt installerad programvara. Till exempel kan molnbaserad programvara nås var som helst med en internetanslutning, vilket kan vara användbart om du har medarbetare som arbetar på distans eller behöver arbeta på språng.

Leta efter säkerhetsfunktioner: Alla ekonomiprogram du väljer bör ha starka säkerhetsfunktioner för att skydda dina finansiella data från obehörig åtkomst eller intrång.

Tips på programvara som kan leva upp till ovanstående standarder

Fortnox: Fortnox är ett molnbaserat bokföringsprogram med flexibla funktioner som hjälper dig att bokföra, ta emot betalningar och hitta nya kunder. Det har automatiska kopplingar till banker, myndigheter och andra system, vilket gör ditt företag mer effektivt. Med Fortnox finns det möjligheter att forma utbudet efter ditt företags behov.

Anfix: Anfix är också molnbaserat. Det är tillgängligt var som helst och med vilken webbläsare som helst med de verktyg du behöver för att hantera ditt företag som bland annat fakturering, inkasso och dokumentlagring.

På ett snabbt, enkelt och säkert sätt kan du skapa elektroniska fakturor, budgetar, beställningar, hålla koll på inkasso, betalningar osv.

Behöver du hjälp med din bokföring?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Bokföring är en av de tjänster vi erbjuder inom Ekonomi.

Cooachs redovisningstjänster är utformade för att effektivisera din bokföringsprocess och säkerställa noggrannhet i dokumenthanteringen. Vi tar hand om alla aspekter av din bokföring, från dagliga bokföringsuppdateringar till periodavslutningar. Detta ger dig tillgång till aktuell finansiell information och möjlighet att fatta välgrundade beslut för ditt företag. Vi säkerställer också efterlevnad av alla regler och avstämningar av specifika konton som bank, Skattemyndigheten, kundreskontra och leverantörsskulder. Med Cooachs redovisningstjänster kan du fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi tar hand om siffrorna.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/sv/skapa-ett-konto/

Customer Experience

Vad är CX (Customer Experience) och hur kan du få det att driva tillväxt?

CX (Customer Experience) är interaktionen mellan ett företag och dess kunder under hela köpresan. Detta sträcker sig från marknadsföring, via försäljning, till kundtjänst och alla andra kontaktpunkter däremellan. Det är summan av alla interaktioner som en kund har med ditt varumärke.

Kundupplevelse är inte bara ett antal åtgärder. Det innefattar också känslor som ditt varumärke väcker hos dina kunder eller potentiella kunder. Därför är det avgörande att ta hänsyn till hur de känner för ditt varumärke.

Varje interaktion med en kund har potential att antingen förbättra eller skada deras uppfattning om ditt varumärke. Därför är de beslut som du fattar vid varje interaktion kritisk och kan i hög grad påverka det övergripande anseendet för ditt bolag.

Hur kan CX driva tillväxt?

Har du hört det gamla talesättet: “Kostnaden för att skaffa en ny kund är fem gånger högre än kostnaden för att behålla en gammal kund.”? Att ge varje kund en positiv upplevelse är avgörande för en hållbar affärstillväxt. Bra kundupplevelser kan leda till ökad tillväxt genom möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning. Bra CX driver också kundförtroende, vilket praktiskt taget ger nya kunder till ditt företag gratis.

Negativ CX är en bidragande orsak till minskad tillväxt. Kunder med negativa uppfattningar lämnar oss, vilket leder till att förlusterna ökar kraftigt. I den digitala världen kan det här ske mycket snabbt.

Sociala medier och recensionssajter på nätet ger kunderna en plattform för att dela med sig av sina erfarenheter till en bred publik. Tyvärr är kunderna mer benägna att dela med sig av klagomål än komplimanger, och en enda negativ kommentar kan snabbt spridas till miljontals. Därför har kunderna stor makt att forma ett företags rykte genom sina erfarenheter.

Vid vilken del av din tillväxtresa bör du fokusera på CX?

Ett företags tillväxtresa delas ofta in i faserna start-up, ramp-up och scale-up. En vanlig och mycket allmän definition av ramp-up är att ett företag har nått en omsättning på 1 miljon euro eller har cirka 10 anställda. Och för en uscale-up skulle det vara en omsättning på 10 miljoner euro och cirka 100 anställda. Observera dock att detta är en mycket allmän definition som kan variera beroende på många omständigheter.

Vi skulle säga att det är vid ramp-up som du behöver börka fokusera på CX. Din produkt eller tjänst har lanserats, du har betalande kunder och du har börjat bilda team. Nu är det dags att bredda ditt perspektiv från att jaga nya kunder till att behålla befintliga kunder.

Vem är ansvarig för kundupplevelsen?

Alla anställda är ansvariga för kundupplevelsen. Kundorienterade funktioner som marknadsföring, försäljning och kundtjänst står för en stor del. Men inte alla. Nedan finns några exempel på hur resten av företaget delar ansvaret:

 • Lagerhanteringen måste se till att en kund får en produkt som de beställt, så att de slipper få besked om att den är slut i lager.
 • E-handelssajter måste ge onlinekunderna samma upplevelse som kunderna i butik får.
 • Betalning måste ske smidigt.
 • Personalavdelningen måste se till att medarbetare med rätt kompetens anställs för rätt arbete.
 • Logistik måste garantera att produkten kommer fram när den utlovats.
 • Ekonomi måste se till att företaget kan stödja de prenumerationsbaserade prismodeller som kunderna vill ha.

Vad är en CX strategi?

En strategi för kundupplevelse beskriver de nödvändiga stegen för att säkerställa en positiv, värdefull och distinkt CX vid varje kontaktpunkt. Den bör beakta konkurressituationen, marknads- och konsumentdata samt interna strategiska mål, initiativ och värdebeskrivningar.

Dessutom måste en CX-strategi omfatta alla avdelningar, inte bara de som traditionellt anses vara kundorienterade. I dagens affärslandskap spelar varje anställd en roll i kundservicen. Att inkludera team i hela organisationen kan hjälpa till att anpassa alla till kundcentrerade mål och förbättra den övergripande CX.

Tips för bra CX management

Samla in feedback från dina kunder

Det är bara bra att be om feedback när- och varhelst det är möjligt. Det finns review-tjänster som kan inkluderas som plugins på din webbplats; du kan skicka enkäter via e-post, fråga i sociala medier eller bara ringa upp några av dina kunder ibland och fråga.

Följ upp feedback snabbt

Om en kund tar sig tid att ge dig feedback måste du agera på den eller åtminstone svara och förklara. En kund som känner sig hörd/icke hörd kan ha stor inverkan på din NPS (se NPS som beskrivs nedan).

Skapa en kundorienterad kultur

Ett tydligt varumärkesbudskap genom alla funktioner i hela företaget möjliggör en sömlös upplevelse i kundresan. Som chef vill du göra detta till en prioritet. Ett annat tips är att belöna utmärkt kundservice bland dina anställda.

Hur man mäter CX

För att avgöra hur framgångsrik din strategi för kundupplevelse är måste du hitta KPI:er som är relevanta för dig. Vilka KPI:er du använder beror på din verksamhet, dina kunder och din bransch. Men eftersom kundupplevelsen är utformad för att öka kundnöjdheten kan några allmänna KPI:er vara tillräckligt inkluderande för att listas här. Dessa skulle kunna vara:

 • Intäktstillväxt
 • Kundbehållning/kundupplösning.
 • Mängder av korsförsäljning och merförsäljning.
 • Kostnader för kundtjänst
 • Förändring av nettopromotorpoängen (NPS)
 • Olika digitala mätvärden som sidbesök, tid som spenderas på webbplatsen, konverteringsgrad osv.

Behöver du hjälp att förbättra din CX?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Kundinsiktsabonnemang är en av de tjänster vi erbjuder inom Kundinsikt.

Vi ger dig kundinsikter genom kvartalsvisa Voice of Customer (VoC) undersökningar som samlar in komplex feedback på viktiga kundmöten och kundernas behov och förväntningar som måste uppfyllas för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Äntligen får du en tydlig indikation om hur du skapar den bästa kundupplevelsen någonsin och hur du levererar den konsekvent.Vår VoC-undersökning resulterar i två mätvärden som benchmarkas och visualiseras i en Dashboard i vår portal och i en pdf. En kundupplevelse specialist presenterar resultatet och ger råd om lämpligtåtgärder där det anses nödvändigt.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/sv/skapa-ett-konto/

Anställningsavtal

Utforma ett effektivt anställningsavtal

Som arbetsgivare är det avgörande för ditt företags framgång att du utformar ett effektivt anställningsavtal. Det fastställer inte bara villkoren för anställningsförhållandet, utan skyddar också ditt företag från eventuella rättsliga tvister i framtiden. I det här blogginlägget diskuterar vi några tips för att utforma ett effektivt anställningsavtal som gynnar både dig och dina anställda.

Behöver du upprätta ett anställningsavtal?

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, Q&A och experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du fortfarande registrera ett gratiskonto, där många mallar (t.ex. mallen för anställningsavtal) finns tillgänglig.

Här kan du logga in eller registrera ett konto, gratis eller betalt, beroende på dina aktuella behov. https://cooach.io/en/signup/

Läs gärna vidare i det här inlägget om du är nyfiken på allmän information om hur man utformar effektiva anställningsavtal. Cooach är ett svenskt företag som är verksamt i Europa och hjälper företag med tillväxt. Den här texten är baserad på svenska standarder.

Juridisk omfattning

Det finns två former av mallar för anställningsavtal att använda sig av. Det fullständiga avtalet innehåller klausuler om värvningsförbud, kundskydd och vite/skadestånd. Fundera över vad som är motiverat att applicera i avtalet utifrån den roll den tillträdande medarbetaren kommer att ha och vilka arbetsuppgifter som ingår.

Ange motparterna

Du behöver ange vilken som är anställande part i det fall det finns flertalet bolag inom koncernen. Det behöver även vara tydligt att personen som skrivs in som motpart har mandat att teckna ett anställningsavtal.

Ange befattning/titel

Detta framgår oftast om ni anställer en person som genomgått en rekryteringsprocess. I annat fall bör dialogen med medarbetaren varit tydlig angående befattning/titel innan avtalet skickas över.

Ange första anställningsdag och huvudsaklig arbetsplats

Exempelvis kan den huvudsakliga arbetsplatsen vara på ert kontor eller helt/delvis remote. Viktigt att detta är tydligt vid formulerande av anställningsavtalet för att du som arbetsgivare ska kunna leda och fördela arbetet korrekt framöver.

Ange anställningsform medarbetaren anställs på

Viktigt att ange anställningsform korrekt vid upprättande av avtal då det styr konverteringsregler, företrädesrätt och baseras på det behov ni har för den aktuella rollen. Är det en tillsvidare eller en tidsbegränsadanställning du är i behov av. En tillsvidareanställning kan påbörjas med en provanställning på max 6 månader om du anser att det finns ett prövobehov av den aktuella medarbetaren. En tidsbegränsad anställning kan vara ett vikariat eller att ni identifierat ett tillfälligt behov (en särskild visstidsanställning). Har ni enbart behov av en anställd vid enskilda tillfällen anger ni en särskild visstidsanställning med timlön. Läs mer i Q&A kring anställningsformer, vad konvertering och företrädesrätt innebär och vad du behöver tänka på om du anställer en medarbetare på en särskild visstidsanställning med timlön.

Ange arbetstid

En heltidsanställning utgår i de flesta fall från 40 timmar i veckan om inte annat anges i ett kollektivavtal. Här anger du det arbetsgivare och medarbetaren kommit överens om i form av omfattning. Vid en särskild visstidsanställning med timlön anges ”Varje arbetstillfälle är en fristående anställning. Anställningen omfattar angivna perioder i tidrapporten. I övrigt omfattas anställningen av gällande lagstiftning.” Det är även viktigt att ange hur ersättning för övertid ser ut för den aktuella anställningen.

Ange uppsägningstid vilken är applicerbar på anställningen

I enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS) följer uppsägningstiden med hur lång anställningen är:

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,

– och sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Du kan välja att lägga in en längre uppsägningstid från start men kan aldrig applicera en kortare uppsägningstid än lagen menar. Detta kan även finnas reglerat om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Bestäm ersättningsform

Det vanliga är att anställa de månadsanställda (tillsvidare, vikariat och särskild visstidsanställning) med en månadslön då det är klart hur många timmar i veckan de är anställda att utföra arbete på. Där det inte finns ett tydligt behov av ex. antal timmar i veckan är det snarare fråga om en särskild visstidsanställning med timlön, ett tillfälligt behov.

Lönerevidering

Ange i enlighet med det som finns i er interna policy eller i ett kollektivavtal. Det vanligaste är att det finns en årlig löneöversyn där ni som arbetsgivare även utvärderar de anställdas prestation.

Semester och förskottsemester

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till 25 dagar semesterledighet per år oavsett ålder och anställningsform. Finns kollektivavtal kan det finnas reglerat rätt till fler semesterdagar, detta kan även framgå av företagets interna policys. Det finns alltid en möjlighet att avtal om fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag och avtal men aldrig färre än 25 dagar.

Semesterersättning är intjänad men inte uttagen ersättning som betalas ut antingen i samband med intjänad semester alternativt när en medarbetare avslutar sin anställning.

Vissa företag har även möjlighet att erbjuda förskottssemester, vilket är betald semester som tas ut innan den tjänats in. Ange i avtalet det som gäller den kategori av medarbetare du nu skriver avtal för.

Övrigt

Under övrigt kan ni ange viktiga detaljer som är kopplade till det individuella anställningsavtalet. Det kan vara såsom att det finns en bonusmodell, att det finns en bilaga som är kopplad till avtalet eller om detta avtal ersätter ett tidigare mellan parterna.

Avslutningsvis

När du fyllt i avtalet och noggrant läst igenom samtliga delar ber du även medarbetaren att kontrollera samtliga uppgifter innan signering för att få ett fullständigt korrekt avtal.

How to reach the next stage! From ramp-up to scale-up.

Hur du når nästa steg! Från ramp-up till scale-up

Vi på Cooach förstår de utmaningar som tillväxtbolag ställs inför och vi vill hjälpa dig att växa snabbare, effektivare och med låg risk. Den här guiden vänder sig till tillväxtbolag som är i ramp-up fasen, vilket betyder att man har passerat den första start-up fasen och kommit en bit på vägen.

Ladda ner guiden (den är på engelska) idag och få en checklista på hur du fixar ramp-up fasen!

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott – så fungerar det

Ett avtal om aktieägartillskott reglerar förhållandet mellan ett aktiebolag och en aktieägare som lämnar ett tillskott till aktiebolaget av eget kapital. Aktieägartillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat. Syftet med aktieägartillskottet är att ta in nytt eget kapital i aktiebolaget, vanligtvis vid situationer där aktiebolagets egna kapital är förbrukat eller vid andra fall av kapitalbehov.

Behöver du lämna aktieägartillskott?

Som kund hos Cooach har du tillgång till mallar, Q&A och experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera ett kostnadsfritt konto, där många mallar (till exempel den om Aktieägartillskott) finns tillgänglig.

Här loggar du in eller registrerat ett konto, kostnadsfritt eller betalkonto beroende på ditt behov just nu. https://cooach.io/en/signup/

Om du är nyfiken på grundläggande information om aktieägartillskott, villkorat och ovillkorat, fortsätter du läsa det här inlägget.

Aktieägaravtal

Aktieägartillskott till bolag med flera aktieägare regleras i ett separat aktieägaravtal. Ett aktieägar­avtal om aktieägartillskott kan innehålla bestämmelser om exempelvis när och hur stora aktieägartillskott som aktieägarna ska lämna till bolaget aktieägartillskotten ska vara villkorade eller ovillkorade vilka villkor som ska vara uppfyllda för en återbetalning av aktieägartillskotten.

Vilka aktieägare lämnar aktieägartillskottet?

En eller flera aktieägare i bolaget kan lämna aktieägartillskott. Vanligtvis lämnas aktieägartillskott av samtliga aktieägare.

Ovillkorat aktieägartillskott

Gör du ett ovillkorat aktieägartillskott har du ingen rätt att få tillbaka pengarna. Det kan till exempel vara så att aktieägarna avtalar om att alla aktieägare ska vara skyldiga att ge ett beloppsbestämt ovillkorat aktieägartillskott om bolaget ger sig in i ett ekonomiskt riskfyllt projekt. Ett sådant avtal gör man dock oftast upp först när det blir aktuellt att bestämma sig för om bolaget ska ge sig in i projektet.

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Det här har man nytta av skattemässigt, dels vid beräkning av skattefri och låg­beskattad utdelning och dels vid en framtida kapitalvinstberäkning.

Villkorat aktieägartillskott

Gör du ett villkorat aktieägartillskott ställer du krav gentemot bolagets aktieägare att de på bolagsstämman röstar för att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, ­vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Det handlar alltså inte om något krav gentemot själva bolaget, då skulle det bli en skuld för bolaget vilket inte alls stärker bolagets egna kapital.

Ett villkorat aktieägartillskott kan under vissa omständigheter återbetalas, vi skriver mer om det längre ner i artikeln.

Vilka tillgångar kan användas?

Ett aktieägartillskott görs genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Det som tillförs måste ha ett värde för bolaget. Ett sätt att skjuta till egendom är att efterskänka en fordran på bolaget, t ex en fordran på utlägg som bokförts som skuld till aktieägaren.

Hur stort brukar tillskottet vara?

Tillskottets storlek brukar stå i relation till hur stort aktieinnehav var och en har. Det finns dock inget som hindrar att aktieägarna, oavsett storleken på deras innehav, avtalar om en annan fördelning, t ex att alla ska lämna ett lika stort aktieägartillskott.

Tillskottet måste vara oåterkalleligt

För att ett aktieägartillskott ska öka bolagets egna kapital måste tillskottet gentemot bolaget vara oåterkalleligt, dvs inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, vilket inte alls stärker bolagets totala ekonomiska ställning. En skriftlig förklaring bör lämnas till bolaget om att det är ett tillskott och inte ett lån.

Återbetalning av aktieägartillskott

Den som gör ett villkorat aktieägartillskott kan avtala med de andra aktieägarna om att de under vissa förutsättningar ska rösta för en återbetalning på bolagsstämman. I förhållande till aktiebolaget måste det dock framgå att det inte handlar om något lån utan om ett kapitaltill­skott.

Vem blir motpart?

Villkoret om återbetalning får inte rikta sig mot bolaget eftersom det då inte räknas som något egentligt aktieägartillskott. Bolaget har då kvar en förpliktelse (skuld) och tillskottet påverkar därmed inte bolagets egna kapital.

Det är de övriga aktieägarna som ska vara skyldiga att rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ses rättsligt som en utdelning. Detta innebär att först när det finns utdelningsbara vinstmedel kan de aktieägare som gjort ett villkorat aktieägartillskott få återbetalning.

När brukar en återbetalning av tillskott ske?

Det är vanligast att aktieägarna gör aktieägartillskott när bolaget är på obestånd. Därför dröjer ofta återbetalningen.

I aktieägaravtalet bör man bestämma när aktieägarna ska rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ska göras vid en lämplig tidpunkt när det finns tillräcklig utdelningsbara vinstmedel. Vanligast är att man bestämmer att en återbetalning ska göras när det finns utdelningsbara vinstmedel enligt en fastställd balansräkning.

Eftersom en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott civilrättsligt jämställs med utdelning får en återbetalning inte göras under det år då vinstmedlen skapas. Först när det finns utdelningsbara vinstmedel, dvs när ett fastställt årsbokslut med utdelningsbara vinstmedel är upp­rättat, får en återbetalning göras. Det krävs också ett giltigt bolagsstämmobeslut innan en återbetalning kan göras.

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott betraktas skattemässigt som återbetalning av lån. Detta innebär att det normalt inte blir någon inkomstbeskattning hos tillskottsgivaren.

Vad är en CMO on-demand och hur kan det gynna tillväxtbolaget?

Hur bygger vi en effektiv digital marknadsföringsplattform? Vilket CRM-system ska vi välja för att kunna växa snabbt? Och hur säkerställer vi en framgångsrik SEO-taktik? Det gäller att ta rätt beslut angående budget, vägval och tempo. Att ta hjälp av en CMO-on-demand (Chief Marketing Officer) för enstaka frågor, projekt eller löpande stöd är ett flexibelt sätt ge ditt bolag senior marknadsexpertis kostnadseffektivt till låg risk.

Att bygga bolag är utmanade och kompetens, kapital och tid är många gånger entreprenörens största huvudbry. När det kommer till sälj- och marknadsfrågorna är ett vanligt scenario att tillväxtbolaget anställer eller hyr in en senior CMO. Hen är strategisk, men kanske inte så operativ och olika byråer får i uppdrag att utföra det operativa arbetet (SEO, annonsering, innehållsproduktion, sociala medier etc). Det kan bli dyrt och även ineffektivt med många “kockar”.

Ett annat vanligt scenario är det omvända, att man anställer en junior operativ marknadsperson, som saknar erfarenhet och bredd. Att ta hjälp av en CMO-on-demand ger både senior expertis och operativ kraft för att matcha tillväxtbolagets behov.

Vad gör en CMO?

En CMO (på svenska marknadschef) har ansvar för bolagets marknadsföring och varumärke. I CMO-rollen ingår bland annat att ta fram och genomföra marknadsföringsstrategin, målgruppsidentifiering, sälj- och varumärkeskampanjer. CMO:n ansvarar även för utvärdering och uppföljning av resultaten samt att löpande utveckla arbetet för att nå bolagets målgrupper mer effektivt. CMO:n kan arbeta med olika marknadsföringskanaler såsom sociala medier, print, radio och TV. En CMO rapporterar oftast till företagets VD och har budgetansvar.

Vilka utmaningar har en CMO i ett tillväxtbolag?

Tillväxtbolaget behöver snabbt skapa en effektiv marknads- och säljfunktion och skapa en robust grund som går att skala upp och ner. Det gäller att ha rätt strategi för olika faser av tillväxtresan och nyckeln till framgång handlar ofta om följande saker:

• Identifiera målgrupperna och förstå deras beteenden

• Producera värdeskapande innehåll effektivt

• Driva organisk synlighet via en mängd (digitala) kanaler i synergi med varandra

• Annonsera via många olika digitala kanaler med en effektivt ROI

• Sätta upp och använda system och verktyg (marketing automation och CRM-system) för effektiva processer

• Skapa relevanta KPIer och analysera data

• Arbeta datadrivet, ständigt analysera samt justera för bättre resultat 

• Skapa och hantera möjliga nya kunder sk leads

• Automatisera och optimera processen från leads till order

• Få nya kunder att komma igång att använda bolagets produkter och tjänster (onboarding) samt följa upp kundnöjdhet (nöjda kunder köper mer över tid)

Nya kunder och nya affärer är nyckeln till tillväxt. Marknad och sälj behöver arbeta nära. Det är därför mycket fördelaktigt att CMO:n i ett tillväxtbolag ansvarar och har kompetens inom både sälj och marknad och fungerar som “klistret” däremellan.

Vilka är fördelarna med att köpa CMO on-demand?

En CMO on-demand kan bidra till tillväxtbolaget i större eller mindre utsträckning utifrån behov och över tid. Under vissa perioder kanske behovet är större för att sedan minska. Upplägget med en CMO on-demand skapar flexibilitet och minskar risk, men ger bolaget resurser och stöd när och där det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom marknadsföring?

Cooach har ett brett nätverk av marknadschefer med spetskompetens på tillväxtresor och som både har kunskap samt praktisk erfarenhet av utmaningarna och möjligheterna. Utifrån ditt behov och situation anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom ekonomi, HR, sälj och bolagsjuridik. Det mindre tillväxtbolaget får därmed enkelt tillgång kompetens man normalt saknar.

En CMO on-demand kan vara på plats fysiskt när du behöver det, men för maximal effektivitet har vi en “remote first-policy” med Slack* eller motsvarande verktyg som primärt kommunikations- och arbetsverktyg.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken och kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre start-up/ramp-up bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Den innehåller också smarta automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg möjliggör enkelt samarbete. Och även om kärnkompetensen fortsättningsvis bör vara hårt kopplad till företaget kan en funktion – fördelad på flera personer bli den interna resurs som tidigare saknats och ge dig som entreprenör stöd och avlastning.

Få tillgång till en HR-chef när du behöver: vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

Hur ska vi rekrytera? Var hittar vi rätt typ av medarbetare? Vilka kompetenser är viktigast i vilket skede? Vem ska ta fram en medarbetarpolicy? Snabb tillväxt kräver kompetens, engagemang och struktur. Och människorna är avgörande för att lyckas eller inte.

HR-ansvaret (Human Resources) på tillväxtbolaget behöver tidigt komma på plats. Oavsett om ambitionen är en handfull anställda eller bygga upp många olika team behöver någon ha och ta ett övergripande personalansvar.

Ett vanligt tillvägagångssätt för det mindre bolaget är att grundaren eller en eventuell ekonomichef ansvarar för personalfrågorna. Det brukar, beroende på fas och bolagets storlek, ofta bli övermäktigt och snabbt bli eftersatt. Fördelen att anställa en HR-person är självklart att man bygger upp teamet och knyter till sig kompetens, men utmaningen kan vara att hitta en senior person som både har erfarenhet samt kompetens till en rimlig kostnad. Att då ta hjälp av en HR-chef on-demand kan vara ett bra och flexibelt alternativ.

Vad gör en HR-chef?

En HR-chef eller personalchef är ansvarig för att utveckla och hantera allt som rör företagets personalrelaterade frågor. Det kan handla om allt ifrån att rekrytera, skapa struktur och processer för anställning, lön, löneförhandlingar till personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagsförsäkringar och annat som rör företagets medarbetare. HR-chefen kan också agera rådgivare och stöd till ledningen i olika personalrelaterade frågor.

Vilka utmaningar har en HR-chef i tillväxtbolag?

Att bygga och driva tillväxtbolag innebär ofta snabba beslut och nya förutsättningar. Inom ramen för personalansvaret finns ett antal direkt affärskritiska processer som till exempel:

• Rekrytering av olika typ av kompetenser i rätt tid och till rätt kostnad

• Onboarding av ny personal, dvs välkomna och få nya medarbetare att snabbt komma in i företaget och komma igång med sin uppgifter

• Löpande kompetensinventering och behovsplanering

• Stöd i löpande kompetensutveckling

• Medarbetarengagemang och kultur

• Feedback och återkoppling inom organisationen

Vilka är fördelarna med att ta hjälp av en HR-chef on-demand?

En HR-chef on-demand kan hjälpa till i större eller mindre utsträckning utifrån bolagets behov och över tid. Ibland är boven större och ibland mindre. Fördelen med on-demand flexibiliteten som minskar risk, men som ändå ger tillväxtbolaget resurser och stöd när det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom HR?

Cooach har ett brett nätverk av HR-chefer med lång erfarenhet av tillväxtbolag och dess utmaningar och möjligheter. Utifrån ditt behov och den situation du befinner dig i, anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom andra stödfunktioner som ekonomi, marknadsföring & sälj och bolagsjuridik. Vi kan därför stötta det mindre tillväxtbolaget med kompetens man normalt saknar.

En HR-chef on-demand kan antingen vara på plats fysiskt på ert kontor vid behov, men vi har “remote first” policy med Slack eller liknande som primär kommunikationskanal för maximal effektivitet.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risk. Du kan till exempel få tillgång till stödfunktioner det mindre start-up/ramp-up bolaget normalt saknar inom ekonomi, HR, bolagsjuridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen av stödet utifrån dina förutsättningar. Vi erbjuder smarta automatiserade tjänster och funktioner i kombination med seniora experter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg gör det enkelt att samarbete. Och även om kärnkompetensen behöver finnas kan en funktion – fördelad på flera personer – bli den interna resurs som tidigare saknats och ger dig som entreprenör stöd och avlastning.

Så lyckas du med ditt tillväxtbolag

Att bygga och skala upp ett företag är bland det svåraste man kan göra inom näringslivet. Endast fyra procent av alla bolag som startas växer till en omsättning över tio miljoner, och färre än 0,5% når en omsättning på 100 miljoner eller mer. Hur växer man från tio medarbetare till 20, till 100 och så vidare?

De senaste åren har det  startas betydligt fler bolag än tidigare i Sverige och många, inte minst unga, drömmer om att bli entreprenörer. Även tillströmningen av riskkapital har ökat kraftigt de senaste åren, vilket möjliggjort för många start-ups och scale-ups att satsa på att skala upp sina verksamheter. Men den senaste tidens turbulens och världspolitiska läge som lett till ökad inflation samt lägre riskbenägenhet hos investerarna gör det ännu tuffare att bygga och skala upp sitt bolag.

Den här bloggartikeln riktar sig till dig som är entreprenör och grundare av ett riskkapitalfinansierat tillväxtbolag, och som vill veta mer om tillväxthinder och hur man kan komma över dessa.

Tillväxttips

Bygg en hybridorganisation

Efter pandemin har nog dom flesta insett fördelarna med distansarbete. Dessutom har  kompetens blivit mycket mer tillgängligt då geografiska begränsningar inte längre spelar roll.
Moderna organisationer jobbar idag både på distans och på ett gemensamt fysiskt kontor och anställningsformerna är flexibla utifrån vad som passar bolagets och medarbetarna bäst:

• Fast anställning.
• Underkonsulter som jobbar på hel eller heltid
• Projektanstälning
• Outsourcing av hela funktioner 

Men med den hybrida organisationen ställer nya krav på entreprenör och ledare.

Släpp kontrollbehovet

Som ledare för en hybridorganisation behöver du fokusera på att följa upp resultat snarare än att kontrollera vad som görs eller hur det görs. Annars förlorar du effektiviteten. Säkerställ att det finns rätt förutsättningar, expertis och kompetens samt ge förtroende och uttryck tillit.

Upprätta bra kommunikationskanaler

Kommunikation är viktigt för ett bra samarbete. När teamet inte befinner sig fysiskt på samma plats blir de digitala kommunikationsverktygen centrala. Det finns en mängd smarta digitala samarbetsverktyg, men vi vill särskilt lyfta kommunikationsplattformen Slack som vi märker att många mindre bolag har stor nytta av. Slack kräver ingen större initial investering, går snabbt att komma igång med och enkelt att integrera med andra system och verktyg.

Ta in kompetensen du behöver

I en hybridorganisation finns inga geografiska begränsningar och tillgången till kompetens blir stor. Behöver du hjälp med en punktinsats eller ett längre projekt? Utbudet av expertkunskap och resurser blir så mycket större när såväl visstidsanställda, frilansare och konsulter finns “ett chattmeddelande bort”, delar arbetsdokument på den digitala arbetsplatsen och träffas online oavsett geografisk placering.

Köp tjänster istället för att anställa

Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken. Du kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre startup-bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. Det innebär låg risk och möjlighet att skala upp eller ner efter behov.

Growth as a Service

GaaS är ett samlingsbegrepp för tillväxttjänster inom just dessa områden. Cooach erbjuder en GaaS-plattform med möjlighet att skräddarsy upplägg efter din budget och dina specifika behov. Du har möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Plattformen innehåller både smarta, automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov. Ett GaaS-stöd gör det smidigt att hantera krav och behov från såväl investerare som anställda samt att du får stöd och avlastning.

Tillväxthinder och hur du undviker dom

I boken Scaling Up av Verne Harnish och Pelle Tornell listas  de fem vanligaste tillväxtbarriärerna. Är man medveten om dessa när man bygger bolaget är chanserna att lyckas med en tillväxtresa bättre än tvärtom. Läs gärna hela boken! Nedan delar vi våra insikter och erfarenheter kopplade till hindren.

Grundaren/ledaren blir en flaskhals

Störst chans för att få det att fungera brukar vara att omge sig med expertkompetens. Du kan din affär och din bransch bäst, men ta hjälp för uppgifter och moment som andra kan hantera så att du kan fokusera på det som skapar mest värde för bolaget. Kom ihåg att du inte behöver anställa. Många moment och t.o.m roller går att köpa som en hel funktion. Growth as a Service (GaaS) är tjänster/funktioner som bidrar till tillväxt och som du flexibelt kan anpassa (både omfattning och innehåll) för att flexibelt skala upp eller ned.

Minskat fokus på kundkontakt och kundnytta

Tappa inte kundfokuset under tillväxtresan. Du själv kommer inte hinna med allt och du kommer inte kunna bära alla hattar. Nya ögon kan ofta se behov “utifrån-och-in” och ta kundens perspektiv. Extern hjälp kan bidra med såväl vass kundinsikt som med produktutveckling. Cooach har ett dedikerat team specialiserade på kundupplevelse och kan ge värdefulla insikter kring beteende och kundnytta.

Ansvar och roller växer och blir otydliga

Tillväxtbolag förändras snabbt liksom behov, krav och förutsättningar. Gör tidigt en plan för roller, ansvar och funktioner – både idag och imorgon. Vilken roll eller funktion ansvarar för vad, vilken kompetens krävs och hur löser man det bäst? En GaaS-funktion kan vara en bra väg att gå, särskilt med tanke på dagens ekonomiskt oroliga läge. Du kan få hjälp med såväl kartläggning, rollbeskrivningar och planering av funktioner samt tillväxtresurser som snabbt kan skalas upp eller ner beroende på utveckling.

Kompetensen växer inte med omsättningen

Man blir inte jurist över en natt. Inte heller ekonom eller marknadsförare. Nya faser i bolagets utveckling, nya krav och behov samt det osäkra omvärldsläget skapar föränderliga förutsättningar. Det nystartade bolaget har andra kompetensbehov jämfört med det som kommit en bit på vägen. Planera och ligg steget före vad gäller mappning/inventering samt kompetensbehov. Ta hjälp av en HR-expert och gör en proaktiv plan så undviker du onödiga “mellanlägen” som stoppar utvecklingen.

System, rutiner och processer är inte skalbara

Bygg infrastruktur, rutiner och processer som är skalbara, integrerbara och enkla att komma igång med från start. Planera för att din organisation kan bestå av såväl fast anställda, projektanställda, frilansare och/eller gigare och att kommunikationsverktyg, arbetsdokument och verktyg behöver vara enkla, smidiga och självklart säkra. Cooach har hjälpt hundratals tillväxtbolag och har en gedigen kunskapsbank vad gäller traditionella stabsfunktioner och affärsstöd med fokus på tillväxt. Vi arbetar ständigt med att automatisera och effektivisera för ökad effektivitet, skalbarhet samt kostnadsbesparingar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Cooach och hur vi kan hjälpa dig? Boka gärna ett möte med oss så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att växa.

Om du vill veta mer om tillväxt generellt, följ oss gärna på LinkedIn där vi kontinuerligt delar med oss av kunskap, tips, guider mm.

Genvägar
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Cooach på LinkedIn

Få uppdateringar direkt och håll kontakten med både Cooach och Cooach-anställda.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.